SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

Skal erhvervsejendommen sælges, kræver det forarbejde og stor viden om markedet. BOLDSEN ERHVERV har tætte forbindelser til både investorer og brugere, som opfatter det Nordsjællandske erhvervs ejendomsmarked, som fremtidens investeringsområde.
BOLDSEN ERHVERV har et primært mål – Vi vil gøre det anderledes, bedre og mere effektivt;
Som erhvervsmæglere har BOLDSEN ERHVERV fulgt markedsudviklingen i mange år, og har en stor viden om kundernes krav og ønsker, når ejendommene skal sælges.
Salg af erhvervsejendomme er baseret på samarbejde og afstemning af parternes forventninger ifht. det ønskede resultat. Som erhvervsmægler er nøglen til et godt samarbejde - en tæt dialog.
Derfor prioriterer BOLDSEN ERHVERV tid til at sætte os ind i sælgerens behov og lave en grundig besigtigelse af den faktiske ejendom. Skal der sælges flere ejendomme samlet, f.eks. i forbindelse med portefølje salg, besigtiger vi alle ejendommene.
Vi tager det fulde ansvar for processen, fra førsalg, til markedsføring, til fremvisninger, til aftaler med nuværende lejere om fremvisninger, til købsaftalen og levering af ejendommen. Du skal som sælger, kun beslutte hvilken pris du kan acceptere og hvornår ejendommen skal være solgt, så ordner vi resten.
Målet er altid solgt eller gratis.
Det er vigtigt, at du får solgt din erhvervsejendom hurtigt og nemt, til den rette køber til den rette pris. så du undgår lange liggetider og tomgang.
Salgsobjekter, som vi har/vil formidle salg af:
•               erhvervsejendomme
•               blandet bolig og erhvervsejendomme
•               butik og butiksporteføljer
•               investeringsejendomme
•               industribygninger
•               lagerbygninger og logistikejendomme
•               boligudlejningsejendomme
•               boligporteføljer
•               boligprojekter
•               kontorejendomme
BOLDSEN ERHVERVS speciale er formidling af salg af bolig udlejningsejendomme. BOLDSEN ERHVERV har i de sidste 6 år været medvirkende til salg af +30 boligudlejningsejendomme.
BOLDSEN ERHVERV rådgiver og kalkulerer værdien af ejendommen og fremlægger de argumenter, som skal overvejes i forbindelse med salg – bodeling – generationsskifte – etc.
Via netværk har BOLDSEN ERHVERV forbindelse til store og små investorer, både med interesse for køb af ældre ikke vedligeholdte ejendomme, men også for køb af den større moderniserede ejendom.

UDLEJNING AF ERHVERVSLOKALER

Det kræver viden og tålmodighed at finde den rette lejer til erhvervs lejemål. Den aktuelle udlejnings case opfattes af BOLDSEN ERHVERV, som den primære opgave, indtil den er løst. Udlejer skal opleve at udlejning af det aktuelle lokale er BOLDSEN Erhvervs vigtigste og eneste opgave.
BOLDSEN ERHVERV har stor erfaring i udlejning af butikslokaler – kontorer og lagerlokaler i Helsingør indre by og i Helsingørs industriområde.
Med domicil i centrum af Helsingør, er BOLDSEN ERHVERV tæt på butiks -og kontorudbuddet, og har god viden om hvilke kunder, som har interesse i leje af lokaler i Helsingør. Vi har vores daglige gang i området.
BOLDSEN ERHVERV udlejer erhvervsejendomme på 3.000 m2 og kontorhoteller med kontorer på 12 m2. Intet er for stort, intet for småt.
BOLDSEN ERHVERV udarbejder altid en individuelt tilpasset markedsføringsplan ift. kundens behov og ønsker for erhvervsejendommen. BOLDSEN ERHVERV sætter os grundigt ind i behov – ønsker og udfordringer.
Da det er udbud og efterspørgsel, som har indflydelse på den højest opnåelige leje, følger BOLDSEN ERHVERV markedet tæt og foretager analyser og undersøgelser, for at undgå ikke markedskonforme lejeniveauer og tomgang i udlejningen.
Etablering og udlejning af kontor –og sundheds hoteller er BOLDSEN Erhvervs speciale, primært i udlejningslokaler, som samlet er større end efterspørgslen. Vi er sparringspartnere for udlejning og oprettelse af lagerhoteller (pulterrum).

AFSTÅELSE AF LEJEMÅL

BOLDSEN ERHVERV rådgiver både udlejere og lejere i udfordringerne og mulighederne for opnåelse af afståelse ved fraflytning eller genudlejning. Det er muligt at opnå afståelse for dele af butiksområderne, hvis det kan påvises, at placering – lejeniveau og lejemålets stand er ”outstanding” ift. andre lokaler i samme område.
BOLDSEN ERHVERV tager ansvar for forhandlinger med udlejer/lejer og udarbejder de nødvendige dokumenter som, allonge for afståelse – købsaftale og afståelsesanmodning.

VURDERING AF ERHVERVSEJENDOMME

Vurdering af en erhvervsejendom kan benyttes for kalkulation af markeds – udbudspriser, men kan også benyttes ved rådgivning/viden om lejeniveau - lejelovgivning eller som dokumentation for at få nedsat dækningsafgift og ejendomsskat.
BOLDSEN ERHVERV vurderer ejendomme til brug for:
•               Årsrapporter
•               Markedslejevurderinger
•               Salg
•               Generationsskifte
•               Konkurser
•               Finansiering
•               Bodeling
•               Syns- og skønssager
•               Forsikringsopgørelser
•               Nedsættelse af ejendomsskat/dækningsafgift
•               Rådgivning (f.eks. tilbudspligt og GI)
BOLDSEN ERHVERV benytter investeringsteorier for erhvervsejendomme, og har stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme. BOLDSEN ERHVERV analyserer investorens overvejelser og formidler og begrunder de valgte handlinger og løsninger.
BOLDSEN ERHVERV benytter – primært - af den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendomme.
BOLDSEN ERHVERV har indsigt i de økonomiske overvejelser, som investorer har i forbindelse med investering i erhvervsejendomme. Sammenhæng mellem afkast og risici, og i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den aktuelle økonomiske situation. BOLDSEN ERHVERV har erfaring med kalkulationer, som investorerne overvejer før investering i en ejendom foretages, samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af portefølje af ejendomme.
BOLDSEN ERHVERV er i besiddelse af kompetencer - værktøjer og forudsætninger, som en kvalitets vurderingsrapport kræver. Herunder de juridiske grundlag som planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven m.v.
BOLDSEN ERHVERV indhenter og analyserer data, og foretager relevante beregninger for erhvervsejendomme, efter de mest anvendte metoder, på baggrund af driftsbudget, lejelister/lejekontrakter og markedsdata.
Der er relevante parametre, som er afgørende for den endelige vurdering af erhvervsejendomme:
•               Størrelse
•               Beliggenhed
•               Byggeteknik
•               Stand
•               Udviklingspotentiale
•               Alternative anvendelsesmuligheder
•               Sammensætning af lejere
•               Efterspørgsel
•               Markedspris
•               Markedsudviklingen.

KØBERRÅDGIVNING OG SAMARBEJDE

BOLDSEN Erhvervs primære forretningsområde er rådgivning ved erhvervsejendoms relaterede aktiviteter. Det kan være investor rådgivning – salgsrådgivning – vurderinger – syn & skøn – projekt udvikling - lejerrådgivning, you name it.
BOLDSEN ERHVERV er professionelle og seriøse i tilgang til opgaverne og giver gerne rådgivning uden beregning, hvis dette kan skabe merværdi for kunden.
Succes skabes gennem netværk og samarbejdspartnere. BOLDSEN ERHVERV ser det som en stor værdi at samarbejde med:
Banker – Vi har ingen faste samarbejdsbanker, så vi er åbne for samarbejde med både banker – sparekasser og kreditforeninger. Et samarbejde går begge veje og vil fra vores side bliver afregnet med en aftalt Ameta aflønning.
Advokater – Vi står til rådighed for advokater og revisorer, som repræsenterer klienter indenfor erhvervsejendomme. Det kan være vurderinger – syn & skøn eller salg af erhvervsejendomme, som følge af dødsbo behandling eller konkurser. Vi afregner disse sager efter aftalt Ameta aflønning. BOLDSEN ERHVERV rådgiver i lejeloven – boligreguleringsloven og erhvervslejeloven.
Arkitekter - Ved projektudvikling og salg af samme, er vi den naturlige samarbejdspartner. BOLDSEN ERHVERV har netværk og kontakter til entreprenører – ejendoms udviklere – pensionskasser og investorer.
Boligmæglerere – som uafhængige erhvervsmæglere virker BOLDSEN ERHVERV som boligmæglernes rådgiver og sparringspartner, når boligmæglerne har opgaver som er relevant for erhvervsejendomsmarkedet.
Henvisninger bliver afregnet ifølge aftalt Ameta aflønning.
Offentlige myndigheder - BOLDSEN ERHVERV samarbejder tæt med kommunen og andre offentlige myndigheder, når offentlig ejede ejendomme eller grunde skal frasælges. BOLDSEN ERHVERV har et godt og tæt samarbejde med myndighederne, når dispensationer og myndighedsgodkendelser skal gennemføres.

SALE AND LEASE BACK

Sale and lease back af domicil ejendom, er et finansieringsværktøj for virksomheden, som er ejere af ejendommen, og som ønsker at frigive likviditet til virksomhedens vækst/konsolidering og fremtidssikring.
Sale and lease back er salg af ejendomme til tredjemand – typisk en ejendoms investor eller et leasingfirma, og herefter leasingaftale med uopsigelighed i f.eks. 10 år.
Transaktionen består derfor af to dele, der naturligvis hænger sammen og skal vurderes som en helhed. Den første del er selve overdragelsen af ovennævnte ejendom og den anden del er indgåelsen af leasingaftalen (erhvervslejekontrakten).
Der eksisterer overordnet to former for leasing - operationel leasing og finansiel leasing.
Finansiel leasing er en finansieringsform, hvor leasingtageren stadig bliver anset for fortsat at være den reelle ejer af ejendommen, da det er leasingtageren, som har pligt til at anvise en køber til ejendommen ved leasingaftalens udløb.
Sale and lease back har flere fordele. Den helt overordnede fordel er at leasingtageren frigør kapital, som er bundet i ejendommen og dermed forbedrer virksomhedens likviditet. Leasingtageren kan naturligvis anvende de frigjorte midler til flere forskellige formål, herunder investering i vækst, i produktion/lager faciliteter eller blot til at forbedre virksomhedens nøgletal i regnskabet.
Ved en sale and lease back konstruktion tages ejendommen ud af leasingtagerens regnskaber som et aktiv, når den sælges. Ejendommen påvirker derfor ikke længere balancen. Herefter er det således kun de løbende ydelser på leasingaftalen (lejen), der påvirker resultatopgørelsen. Ved at frigøre den ellers i ejendommen bundne kapital gives derfor en langt større fleksibilitet for leasingtagerens faktiske drift. Leasingtageren kan fokusere på investering i vækst og udvikling frem for mursten.
Udfordringer, risici og andre væsentlige forhold
Hvis du ønsker at indgå en sale and lease back aftale skal du kunne levere en samlet pakke, der er attraktiv for en ejendomsinvestor.

Kontakt os allerede i dag